Đồi Khỉ

Dân số ước tính của khu vực Monkey Hill, bao gồm Upper và Lower Monkey Hill, St. Peter's, Parry's, Ogee's, Stapleton và Bayford's, là khoảng 2.654 người.


TOP