Phủ tổng thống (Hy Lạp)

Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp có một số bộ phận nhỏ bên dưới họ để giúp họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặc dù văn phòng của Tổng thống phần lớn mang tính chất nghi lễ và quyền hạn về mặt lý thuyết chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp quốc gia (khi sự an toàn của chính nền Cộng hòa đang gặp nguy hiểm), các bộ phận này giúp Tổng thống theo dõi tình hình trong ngày. - Hoạt động điều hành hàng ngày của Chính phủ (do Thủ tướng điều hành . Có 7 văn phòng chính của Tổng thống và 4 văn phòng nhỏ.


TOP